สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562

(A)
รหัสประเภทงบ
(B)
ชื่องบประมาณ
(C)
ยอดเงินโอน
(D)
จัดสรร
(E)
ยังไม่จัดสรร
(C-D)
(F)
ยอดเงินในโครงการ
(G)
ตัดยอด
(H)
ร้อยละตัดยอด
(G/C)*100
(I)
การเงินตรวจสอบ
(J)
เบิกจ่าย GF
(K)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(J/C)*100
11811 งบกลาง 100 ปี สาธารณสุขไทย
5,124,900.00
5,124,900.00
0.00
5,124,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11110 งบดำเนินงาน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320 งบลงทุน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11410 งบอุดหนุน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11510 งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11610 งบรายจ่ายอื่น ๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11810 งบกลาง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11910 งบ UC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11912 งบท้องถิ่น
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11913 งบจังหวัด
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11914 งบเงินบำรุง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11915 งบแรงงานต่างด้าว
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11916 งบกลุ่มมีปัญหาสถานะและสิทธิ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11917 กองทุนโลก
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11918 งบกระทรวงการต่างประเทศ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11919 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11920 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11921 เงินรายได้สถานศึกษา
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11922 เงินรายได้สถานบริการ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11923 ป.ป.ส. และ งบเบิกแทน คุมประพฤติ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11924 เงินอื่น ๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11925 ผู็มีปํญหาทางสถานะและสิทธิ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11926 กองทุนวัคซีน สปสช
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม
5,124,900.00
5,124,900.00
0.00
5,124,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00