สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562

(A)
รหัสประเภทงบ
(B)
ชื่องบประมาณ
(C)
ยอดเงินโอน
(D)
จัดสรร
(E)
ยังไม่จัดสรร
(C-D)
(F)
ยอดเงินในโครงการ
(G)
ตัดยอด
(H)
ร้อยละตัดยอด
(G/C)*100
(I)
การเงินตรวจสอบ
(J)
เบิกจ่าย GF
(K)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(J/C)*100
11110 งบดำเนินงาน
41,200,093.00
40,776,113.00
423,980.00
36,582,169.00
23,368,825.62
56.72
21,371,339.73
21,371,339.73
51.87
11320 งบลงทุน
64,194,100.00
64,194,100.00
0.00
64,194,100.00
14,466,248.00
22.54
14,318,156.00
14,318,156.00
22.30
11321 งบลงทุนปี 61(กันไว้)
9,288,240.00
9,288,240.00
0.00
9,288,240.00
3,810,560.00
41.03
3,810,560.00
3,810,560.00
41.03
11322 งบกลาง 61
3,780,000.00
3,780,000.00
0.00
3,780,000.00
152,600.00
4.04
152,600.00
152,600.00
4.04
11410 งบอุดหนุน
200,440.00
200,440.00
0.00
200,440.00
196,600.00
98.08
171,000.00
171,000.00
85.31
11510 งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11610 งบรายจ่ายอื่น ๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11710 เงินนอกงบประมาณ
375,600.00
375,600.00
0.00
375,600.00
92,800.00
24.71
0.00
0.00
0.00
11720 งบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
668,000.00
668,000.00
0.00
668,000.00
32,000.00
4.79
0.00
0.00
0.00
11810 งบกลาง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11811 งบกลาง 100 ปี สาธารณสุขไทย
5,124,900.00
5,124,900.00
0.00
5,124,900.00
5,124,900.00
100.00
5,124,900.00
5,124,900.00
100.00
11914 งบเงินบำรุง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11915 งบแรงงานต่างด้าว
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11924 เงินอื่น ๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12000 เงินโอนขายบิลข้ามกรม
15,000.00
15,000.00
0.00
15,000.00
10,800.00
72.00
0.00
0.00
0.00
รวม
124,846,373.00
124,422,393.00
423,980.00
120,228,449.00
47,255,333.62
37.85
44,948,555.73
44,948,555.73
36.00