สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลกลุ่มงาน)

รหัสกลุ่มงาน ชื่อกลุ่มงาน
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
03 ควบคุมโรคติดต่อ (CD)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
nan %
0.00
nan %
10 ทรัพยากรบุคคล
120,000.00
1
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
100.00 %
120,000.00
100.00 %
รวม
120,000.00
1
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
100.00 %
120,000.00
100.00 %

สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลโรงพยาบาล / สาธารณสุขอำเภอ)

รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
00576 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
50,000.00
1
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
100.00 %
50,000.00
100.00 %
00577 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
10,440.00
1
10,440.00
0.00
4,440.00
6,000.00
42.53 %
0.00
0.00 %
00579 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
20,000.00
1
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
100.00 %
17,600.00
88.00 %
รวม
80,440.00
3
80,440.00
0.00
74,440.00
6,000.00
92.54 %
67,600.00
84.04 %

สรุปรายงานรวมการตัดยอดปี 2562

(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
รวม
200,440.00
4
200,440.00
0.00
194,440.00
6,000.00
97.01 %
187,600.00
93.59 %