สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลกลุ่มงาน)

รหัสกลุ่มงาน ชื่อกลุ่มงาน
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
รวม
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %

สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลโรงพยาบาล / สาธารณสุขอำเภอ)

รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
00574 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
1,195,935.00
3
1,195,935.00
0.00
1,195,935.00
0.00
100.00 %
1,195,935.00
100.00 %
00575 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
351,696.00
3
351,696.00
0.00
351,696.00
0.00
100.00 %
351,696.00
100.00 %
00576 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
703,392.00
3
703,392.00
0.00
703,392.00
0.00
100.00 %
703,392.00
100.00 %
00577 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
727,008.00
3
727,008.00
0.00
727,008.00
0.00
100.00 %
727,008.00
100.00 %
00578 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า
234,464.00
3
234,464.00
0.00
234,464.00
0.00
100.00 %
234,464.00
100.00 %
00579 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
387,542.00
3
387,542.00
0.00
387,542.00
0.00
100.00 %
387,542.00
100.00 %
00580 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
762,007.00
3
762,007.00
0.00
762,007.00
0.00
100.00 %
762,007.00
100.00 %
00581 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
644,776.00
3
644,776.00
0.00
644,776.00
0.00
100.00 %
644,776.00
100.00 %
00582 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
118,080.00
2
118,080.00
0.00
118,080.00
0.00
100.00 %
118,080.00
100.00 %
รวม
5,124,900.00
26
5,124,900.00
0.00
5,124,900.00
0.00
100.00 %
5,124,900.00
100.00 %

สรุปรายงานรวมการตัดยอดปี 2562

(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
รวม
5,124,900.00
26
5,124,900.00
0.00
5,124,900.00
0.00
100.00 %
5,124,900.00
100.00 %