สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลกลุ่มงาน)

รหัสกลุ่มงาน ชื่อกลุ่มงาน
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
01 บริหารทั่วไป
4,877,640.21
37
4,839,640.21
38,000.00
4,189,332.08
688,308.13
85.89 %
4,047,449.08
82.98 %
02 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
759,113.62
13
747,113.62
12,000.00
573,031.66
186,081.96
75.49 %
530,875.96
69.93 %
03 ควบคุมโรคติดต่อ (CD)
269,680.00
8
269,680.00
0.00
133,804.00
135,876.00
49.62 %
123,172.00
45.67 %
04 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
211,975.00
8
211,975.00
0.00
173,615.00
38,360.00
81.90 %
147,715.00
69.69 %
05 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
317,575.00
15
317,575.00
0.00
180,475.00
137,100.00
56.83 %
164,815.00
51.90 %
06 ส่งเสริมสุขภาพ
245,885.00
9
245,885.00
0.00
190,335.00
55,550.00
77.41 %
186,115.00
75.69 %
07 ทันตสาธารณสุข
178,451.37
5
178,451.37
0.00
169,571.37
8,880.00
95.02 %
159,071.37
89.14 %
08 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
625,254.52
10
323,720.00
301,534.52
264,530.00
360,724.52
42.31 %
244,100.00
39.04 %
09 ประกันสุขภาพ
67,500.00
3
67,500.00
0.00
48,300.00
19,200.00
71.56 %
48,500.00
71.85 %
10 ทรัพยากรบุคคล
17,546,753.12
20
17,490,753.12
56,000.00
14,339,535.01
3,207,218.11
81.72 %
12,618,078.01
71.91 %
12 นิติการ
103,700.00
2
103,700.00
0.00
100,410.00
3,290.00
96.83 %
100,410.00
96.83 %
13 อนามัยและสิ่งแวดล้อม (ENV)
269,930.00
1
269,930.00
0.00
265,852.00
4,078.00
98.49 %
260,672.00
96.57 %
14 แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
30,000.00
1
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
100.00 %
30,000.00
100.00 %
16 สุขภาพจิตและยาเสพติด
3,149,560.00
11
3,113,860.00
35,700.00
2,715,507.80
434,052.20
86.22 %
2,371,068.60
75.28 %
17 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน
147,570.00
0.00
147,570.00
0.00
147,570.00
0.00 %
0.00
0.00 %
รวม
28,800,587.84
143
28,209,783.32
590,804.52
23,374,298.92
5,426,288.92
81.16 %
21,032,042.02
73.03 %

สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลโรงพยาบาล / สาธารณสุขอำเภอ)

รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
00574 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
2,568,761.07
12
2,568,761.07
0.00
2,489,118.62
79,642.45
96.90 %
2,464,024.47
95.92 %
00575 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
474,425.38
9
431,101.08
43,324.30
350,579.73
123,845.65
73.90 %
348,892.69
73.54 %
00576 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
569,920.25
10
569,920.25
0.00
480,374.94
89,545.31
84.29 %
337,766.99
59.27 %
00577 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
530,082.87
11
530,082.87
0.00
399,560.24
130,522.63
75.38 %
351,130.29
66.24 %
00578 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า
409,978.41
9
409,978.41
0.00
343,826.35
66,152.06
83.86 %
324,840.60
79.23 %
00579 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
462,340.91
10
462,340.91
0.00
396,167.20
66,173.71
85.69 %
347,435.35
75.15 %
00580 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
533,250.86
9
533,250.86
0.00
444,538.28
88,712.58
83.36 %
391,563.18
73.43 %
00581 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
569,999.90
10
569,999.90
0.00
519,305.39
50,694.51
91.11 %
471,884.66
82.79 %
00582 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
453,848.10
9
453,848.10
0.00
405,521.21
48,326.89
89.35 %
341,157.60
75.17 %
10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
1,236,698.00
13
1,134,114.00
102,584.00
1,024,268.00
212,430.00
82.82 %
1,024,268.00
82.82 %
11158 โรงพยาบาลตรอน
2,391,260.00
6
2,391,260.00
0.00
2,391,260.00
0.00
100.00 %
2,383,260.00
99.67 %
11159 โรงพยาบาลท่าปลา
3,394,200.00
8
3,394,200.00
0.00
3,276,760.00
117,440.00
96.54 %
3,256,760.00
95.95 %
11160 โรงพยาบาลน้ำปาด
2,924,540.00
8
2,924,540.00
0.00
2,870,040.00
54,500.00
98.14 %
2,806,040.00
95.95 %
11161 โรงพยาบาลฟากท่า
2,544,397.00
9
2,544,397.00
0.00
2,274,937.00
269,460.00
89.41 %
2,222,935.00
87.37 %
11162 โรงพยาบาลบ้านโคก
2,186,007.00
10
2,186,007.00
0.00
2,175,947.00
10,060.00
99.54 %
2,141,377.00
97.96 %
11163 โรงพยาบาลพิชัย
3,620,540.00
6
3,612,540.00
8,000.00
3,606,340.00
14,200.00
99.61 %
3,364,880.00
92.94 %
11164 โรงพยาบาลลับแล
2,827,202.00
7
2,827,202.00
0.00
2,827,202.00
0.00
100.00 %
2,827,202.00
100.00 %
11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน
3,198,000.00
7
3,198,000.00
0.00
3,094,010.00
103,990.00
96.75 %
3,059,230.00
95.66 %
รวม
30,895,451.75
163
30,741,543.45
153,908.30
29,369,755.96
1,525,695.79
95.06 %
28,464,647.83
92.13 %

สรุปรายงานรวมการตัดยอดปี 2562

(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
รวม
59,696,039.59
306
58,951,326.77
744,712.82
52,744,054.88
6,951,984.71
88.35 %
49,496,689.85
82.91 %