สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลกลุ่มงาน)

รหัสกลุ่มงาน ชื่อกลุ่มงาน
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
01 บริหารทั่วไป
4,226,140.57
28
4,226,140.57
0.00
2,777,704.57
1,448,436.00
65.73 %
2,624,931.59
62.11 %
02 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
642,870.40
11
603,870.40
39,000.00
293,465.50
349,404.90
45.65 %
293,090.50
45.59 %
03 ควบคุมโรคติดต่อ (CD)
298,180.00
7
298,180.00
0.00
35,510.00
262,670.00
11.91 %
32,990.00
11.06 %
04 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
207,290.00
6
154,090.00
53,200.00
81,795.00
125,495.00
39.46 %
78,955.00
38.09 %
05 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
448,500.00
11
159,140.00
289,360.00
99,300.00
349,200.00
22.14 %
94,600.00
21.09 %
06 ส่งเสริมสุขภาพ
321,345.00
7
216,875.00
104,470.00
130,825.00
190,520.00
40.71 %
130,825.00
40.71 %
07 ทันตสาธารณสุข
164,050.00
4
164,050.00
0.00
90,211.37
73,838.63
54.99 %
55,131.37
33.61 %
08 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
329,850.00
10
329,850.00
0.00
41,960.00
287,890.00
12.72 %
40,520.00
12.28 %
09 ประกันสุขภาพ
40,000.00
1
40,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
50.00 %
20,000.00
50.00 %
10 ทรัพยากรบุคคล
17,516,780.00
13
16,645,300.00
871,480.00
8,302,927.19
9,213,852.81
47.40 %
8,286,387.19
47.31 %
12 นิติการ
108,900.00
2
108,900.00
0.00
94,390.00
14,510.00
86.68 %
94,390.00
86.68 %
13 อนามัยและสิ่งแวดล้อม (ENV)
269,930.00
1
269,930.00
0.00
229,632.00
40,298.00
85.07 %
186,167.00
68.97 %
14 แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
30,000.00
1
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
100.00 %
30,000.00
100.00 %
16 สุขภาพจิตและยาเสพติด
1,132,940.00
5
909,200.00
223,740.00
673,067.20
459,872.80
59.41 %
609,641.40
53.81 %
รวม
25,736,775.97
107
24,155,525.97
1,581,250.00
12,900,787.83
12,835,988.14
50.13 %
12,577,629.05
48.87 %

สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลโรงพยาบาล / สาธารณสุขอำเภอ)

รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
00574 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
1,608,624.51
9
1,439,124.51
169,500.00
1,196,888.02
411,736.49
74.40 %
1,162,921.26
72.29 %
00575 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
429,960.60
5
269,825.60
160,135.00
178,737.05
251,223.55
41.57 %
156,257.26
36.34 %
00576 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
501,849.18
7
351,549.18
150,300.00
228,975.97
272,873.21
45.63 %
216,274.18
43.10 %
00577 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
507,773.13
6
343,673.13
164,100.00
216,857.29
290,915.84
42.71 %
202,752.36
39.93 %
00578 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า
399,352.04
5
243,952.04
155,400.00
121,803.93
277,548.11
30.50 %
121,803.93
30.50 %
00579 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
427,394.80
5
253,394.80
174,000.00
159,719.80
267,675.00
37.37 %
155,388.42
36.36 %
00580 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
529,025.32
5
362,925.32
166,100.00
193,812.44
335,212.88
36.64 %
175,212.44
33.12 %
00581 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
503,382.59
6
338,173.59
165,209.00
203,351.22
300,031.37
40.40 %
198,145.76
39.36 %
00582 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
425,040.86
5
264,840.86
160,200.00
171,335.07
253,705.79
40.31 %
166,838.07
39.25 %
10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
1,430,040.00
5
1,047,610.00
382,430.00
820,540.00
609,500.00
57.38 %
17,500.00
1.22 %
11158 โรงพยาบาลตรอน
849,900.00
6
845,900.00
4,000.00
799,300.00
50,600.00
94.05 %
654,900.00
77.06 %
11159 โรงพยาบาลท่าปลา
1,119,480.00
5
1,005,480.00
114,000.00
977,580.00
141,900.00
87.32 %
852,900.00
76.19 %
11160 โรงพยาบาลน้ำปาด
1,198,740.00
6
944,740.00
254,000.00
915,940.00
282,800.00
76.41 %
824,700.00
68.80 %
11161 โรงพยาบาลฟากท่า
600,257.00
7
596,257.00
4,000.00
514,400.00
85,857.00
85.70 %
514,400.00
85.70 %
11162 โรงพยาบาลบ้านโคก
861,177.00
8
854,177.00
7,000.00
726,777.00
134,400.00
84.39 %
653,417.00
75.87 %
11163 โรงพยาบาลพิชัย
1,475,520.00
5
1,197,200.00
278,320.00
1,066,000.00
409,520.00
72.25 %
1,066,000.00
72.25 %
11164 โรงพยาบาลลับแล
1,248,620.00
6
1,248,620.00
0.00
1,198,020.00
50,600.00
95.95 %
1,010,100.00
80.90 %
11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน
923,200.00
6
819,200.00
104,000.00
778,000.00
145,200.00
84.27 %
644,200.00
69.78 %
รวม
15,039,337.03
107
12,426,643.03
2,612,694.00
10,468,037.79
4,571,299.24
69.60 %
8,793,710.68
58.47 %

สรุปรายงานรวมการตัดยอดปี 2562

(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
รวม
40,776,113.00
214
36,582,169.00
4,193,944.00
23,368,825.62
17,407,287.38
57.31 %
21,371,339.73
52.41 %