สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลกลุ่มงาน)

รหัสกลุ่มงาน ชื่อกลุ่มงาน
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
01 บริหารทั่วไป
1,982,330.65
14
1,952,330.65
30,000.00
1,534,445.92
447,884.73
77.41 %
1,357,516.96
68.48 %
02 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
413,900.40
5
218,120.00
195,780.40
120,175.00
293,725.40
29.03 %
95,500.00
23.07 %
03 ควบคุมโรคติดต่อ (CD)
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00 %
0.00
0.00 %
04 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD)
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00 %
0.00
0.00 %
05 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
83,000.00
2
11,000.00
72,000.00
2,000.00
81,000.00
2.41 %
0.00
0.00 %
06 ส่งเสริมสุขภาพ
72,675.00
2
72,675.00
0.00
59,550.00
13,125.00
81.94 %
59,550.00
81.94 %
07 ทันตสาธารณสุข
66,062.00
1
66,062.00
0.00
55,131.37
10,930.63
83.45 %
38,274.00
57.94 %
08 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
185,080.00
1
9,800.00
175,280.00
0.00
185,080.00
0.00 %
0.00
0.00 %
09 ประกันสุขภาพ
40,000.00
1
40,000.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00 %
0.00
0.00 %
10 ทรัพยากรบุคคล
7,244,800.00
6
7,244,800.00
0.00
5,422,518.73
1,822,281.27
74.85 %
4,136,954.73
57.10 %
13 อนามัยและสิ่งแวดล้อม (ENV)
269,930.00
0.00
269,930.00
0.00
269,930.00
0.00 %
0.00
0.00 %
14 แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
30,000.00
1
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
100.00 %
30,000.00
100.00 %
16 สุขภาพจิตและยาเสพติด
2,789,600.00
2
227,600.00
2,562,000.00
0.00
2,789,600.00
0.00 %
0.00
0.00 %
รวม
13,306,378.05
35
9,872,387.65
3,433,990.40
7,223,821.02
6,082,557.03
54.29 %
5,717,795.69
42.97 %

สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลโรงพยาบาล / สาธารณสุขอำเภอ)

รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
00574 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
1,446,829.80
6
1,346,829.80
100,000.00
71,055.17
1,375,774.63
4.91 %
66,055.17
4.57 %
00575 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
275,960.60
2
159,000.00
116,960.60
28,699.51
247,261.09
10.40 %
7,657.23
2.77 %
00576 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
339,855.40
4
190,500.00
149,355.40
105,204.05
234,651.35
30.96 %
63,781.32
18.77 %
00577 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
338,355.40
5
313,355.40
25,000.00
57,055.33
281,300.07
16.86 %
55,084.06
16.28 %
00578 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า
243,829.00
2
156,000.00
87,829.00
63,304.19
180,524.81
25.96 %
62,936.16
25.81 %
00579 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
253,394.80
2
156,000.00
97,394.80
46,929.00
206,465.80
18.52 %
46,760.26
18.45 %
00580 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
372,421.20
3
193,500.00
178,921.20
21,177.85
351,243.35
5.69 %
21,177.85
5.69 %
00581 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
341,798.60
4
286,789.60
55,009.00
92,618.02
249,180.58
27.10 %
88,570.25
25.91 %
00582 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
269,394.80
2
162,000.00
107,394.80
100,869.57
168,525.23
37.44 %
86,816.02
32.23 %
10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00 %
0.00
0.00 %
11158 โรงพยาบาลตรอน
662,900.00
2
658,900.00
4,000.00
0.00
662,900.00
0.00 %
0.00
0.00 %
11159 โรงพยาบาลท่าปลา
961,000.00
2
857,000.00
104,000.00
0.00
961,000.00
0.00 %
0.00
0.00 %
11160 โรงพยาบาลน้ำปาด
832,700.00
2
828,700.00
4,000.00
0.00
832,700.00
0.00 %
0.00
0.00 %
11161 โรงพยาบาลฟากท่า
543,017.00
3
539,017.00
4,000.00
0.00
543,017.00
0.00 %
0.00
0.00 %
11162 โรงพยาบาลบ้านโคก
661,417.00
3
657,417.00
4,000.00
0.00
661,417.00
0.00 %
0.00
0.00 %
11163 โรงพยาบาลพิชัย
1,280,720.00
2
1,076,720.00
204,000.00
0.00
1,280,720.00
0.00 %
0.00
0.00 %
11164 โรงพยาบาลลับแล
1,018,100.00
1
1,010,100.00
8,000.00
0.00
1,018,100.00
0.00 %
0.00
0.00 %
11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน
752,200.00
2
648,200.00
104,000.00
0.00
752,200.00
0.00 %
0.00
0.00 %
รวม
10,597,893.60
47
9,240,028.80
1,357,864.80
586,912.69
10,010,980.91
5.54 %
498,838.32
4.71 %

สรุปรายงานรวมการตัดยอดปี 2562

(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
รวม
23,904,271.65
82
19,112,416.45
4,791,855.20
7,810,733.71
16,093,537.94
32.68 %
6,216,634.01
26.01 %