สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลกลุ่มงาน)

รหัสกลุ่มงาน ชื่อกลุ่มงาน
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
01 บริหารทั่วไป
391,400.00
10
391,400.00
0.00
391,400.00
0.00
100.00 %
391,400.00
100.00 %
13 อนามัยและสิ่งแวดล้อม (ENV)
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00 %
0.00
0.00 %
รวม
691,400.00
10
391,400.00
300,000.00
391,400.00
300,000.00
56.61 %
391,400.00
56.61 %

สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลโรงพยาบาล / สาธารณสุขอำเภอ)

รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
00574 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
739,908.00
18
739,908.00
0.00
739,908.00
0.00
100.00 %
739,908.00
100.00 %
00575 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
479,008.00
10
479,008.00
0.00
479,008.00
0.00
100.00 %
479,008.00
100.00 %
00576 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
4,702,285.00
21
4,702,285.00
0.00
4,203,577.00
498,708.00
89.39 %
4,203,577.00
89.39 %
00577 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
2,409,685.00
17
2,409,685.00
0.00
2,356,685.00
53,000.00
97.80 %
2,356,685.00
97.80 %
00578 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า
215,300.00
5
215,300.00
0.00
215,300.00
0.00
100.00 %
215,300.00
100.00 %
00579 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
280,100.00
8
280,100.00
0.00
280,100.00
0.00
100.00 %
280,100.00
100.00 %
00580 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
2,376,685.00
16
2,376,685.00
0.00
2,356,685.00
20,000.00
99.16 %
2,356,685.00
99.16 %
00581 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
2,545,685.00
21
2,545,685.00
0.00
2,545,685.00
0.00
100.00 %
2,545,685.00
100.00 %
00582 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
2,498,985.00
19
2,498,985.00
0.00
2,498,985.00
0.00
100.00 %
2,421,485.00
96.90 %
10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
10,000,000.00
1
10,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00 %
0.00
0.00 %
11159 โรงพยาบาลท่าปลา
8,138,000.00
1
8,138,000.00
0.00
0.00
8,138,000.00
0.00 %
0.00
0.00 %
11162 โรงพยาบาลบ้านโคก
1,361,300.00
1
1,361,300.00
0.00
1,361,300.00
0.00
100.00 %
1,361,300.00
100.00 %
11163 โรงพยาบาลพิชัย
11,951,500.00
3
11,951,500.00
0.00
1,653,500.00
10,298,000.00
13.84 %
1,653,500.00
13.84 %
11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน
9,470,000.00
2
9,470,000.00
0.00
1,670,000.00
7,800,000.00
17.63 %
1,670,000.00
17.63 %
รวม
57,168,441.00
143
57,168,441.00
0.00
20,360,733.00
36,807,708.00
35.62 %
20,283,233.00
35.48 %

สรุปรายงานรวมการตัดยอดปี 2562

(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
รวม
57,859,841.00
153
57,559,841.00
300,000.00
20,752,133.00
37,107,708.00
35.87 %
20,674,633.00
35.73 %