สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลกลุ่มงาน)

รหัสกลุ่มงาน ชื่อกลุ่มงาน
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
01 บริหารทั่วไป
397,000.00
10
397,000.00
0.00
391,400.00
5,600.00
98.59 %
391,400.00
98.59 %
รวม
397,000.00
10
397,000.00
0.00
391,400.00
5,600.00
98.59 %
391,400.00
98.59 %

สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562 (ข้อมูลโรงพยาบาล / สาธารณสุขอำเภอ)

รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ
(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
00574 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
824,100.00
18
824,100.00
0.00
739,908.00
84,192.00
89.78 %
739,908.00
89.78 %
00575 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
570,500.00
10
570,500.00
0.00
479,008.00
91,492.00
83.96 %
479,008.00
83.96 %
00576 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
4,874,100.00
19
4,874,100.00
0.00
1,654,700.00
3,219,400.00
33.95 %
1,506,608.00
30.91 %
00577 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
2,490,500.00
15
2,490,500.00
0.00
1,441,808.00
1,048,692.00
57.89 %
1,441,808.00
57.89 %
00578 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า
215,300.00
5
215,300.00
0.00
215,300.00
0.00
100.00 %
215,300.00
100.00 %
00579 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
280,100.00
8
280,100.00
0.00
280,100.00
0.00
100.00 %
280,100.00
100.00 %
00580 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
2,490,500.00
15
2,490,500.00
0.00
1,441,808.00
1,048,692.00
57.89 %
1,441,808.00
57.89 %
00581 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
2,684,900.00
21
2,684,900.00
0.00
1,630,808.00
1,054,092.00
60.74 %
1,630,808.00
60.74 %
00582 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
2,555,300.00
17
2,555,300.00
0.00
1,506,608.00
1,048,692.00
58.96 %
1,506,608.00
58.96 %
10673 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
10,000,000.00
1
10,000,000.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00 %
0.00
0.00 %
11159 โรงพยาบาลท่าปลา
9,870,600.00
1
9,870,600.00
0.00
0.00
9,870,600.00
0.00 %
0.00
0.00 %
11162 โรงพยาบาลบ้านโคก
1,700,000.00
1
1,700,000.00
0.00
1,361,300.00
338,700.00
80.08 %
1,361,300.00
80.08 %
11163 โรงพยาบาลพิชัย
13,670,600.00
3
13,670,600.00
0.00
1,653,500.00
12,017,100.00
12.10 %
1,653,500.00
12.10 %
11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน
11,570,600.00
2
11,570,600.00
0.00
1,670,000.00
9,900,600.00
14.43 %
1,670,000.00
14.43 %
รวม
63,797,100.00
136
63,797,100.00
0.00
14,074,848.00
49,722,252.00
22.06 %
13,926,756.00
21.83 %

สรุปรายงานรวมการตัดยอดปี 2562

(A)
จัดสรร
(B)
จำนวนโครงการ
(C)
ยอดเงินจากโครงการ
(D)
คงเหลือจากจัดสรร
(A-C)
(E)
ตัดยอด
(F)
คงเหลือจากตัดยอด
(A-E)
(G)
ร้อยละตัดยอด
(E/A)*100
(H)
เบิกจ่าย GF
(I)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(H/A)*100
รวม
64,194,100.00
146
64,194,100.00
0.00
14,466,248.00
49,727,852.00
22.54 %
14,318,156.00
22.30 %