สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562

(A)
รหัสประเภทงบ
(B)
รหัสกิจกรรม
(C)
ยอดเงินโอน
(D)
จัดสรร
(E)
ยังไม่จัดสรร
(C-D)
(F)
ยอดเงินในโครงการ
(G)
ตัดยอด
(H)
ร้อยละตัดยอด
(G/C)*100
(I)
การเงินตรวจสอบ
(J)
เบิกจ่าย GF
(K)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(J/C)*100
2100205081000000 : แก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ 21002xxxxN4503 : พัฒนาหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์
40,000.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100206082000000 : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 21002xxxxN4504 : ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่
2,638,000.00
2,562,000.00
76,000.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100206082000000 : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 21002xxxxN4505 : ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด
184,000.00
184,000.00
0.00
184,000.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100214029009000 : ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากลฯ 21002xxxx99999 : ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากลฯ
22,180.00
22,180.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100219021009000 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย 21002xxxx99999 : -
14,000.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100231060000000 : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxN4521 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
272,700.00
27,270.00
245,430.00
27,270.00
24,960.00
9.15
12,132.00
12,132.00
4.45
2100231085000000 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ 21002xxxxN4522 : สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี )
289,600.00
28,960.00
260,640.00
28,960.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100231085000000 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ 21002xxxxN4523 : ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น
256,700.00
82,895.00
173,805.00
82,895.00
23,942.00
9.33
23,942.00
23,942.00
9.33
2100231087000000 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการ 21002xxxxN4524 : การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
369,600.00
96,010.00
273,590.00
96,010.00
95,854.00
25.93
80,834.00
80,834.00
21.87
2100231090000000 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุแบบบูรณาการ 21002xxxxN4525 : การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
276,700.00
123,732.00
152,968.00
123,732.00
110,160.37
39.81
68,274.00
68,274.00
24.67
2100235024009000 : โครงการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 21002xxxx99999 : -
24,300.00
24,300.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100235095000000 : พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ 21002xxxxN4526 : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3,531,900.00
3,351,150.65
180,749.35
3,191,150.65
1,736,683.10
49.17
1,559,354.46
1,559,354.46
44.15
21002350A0000000 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 21002xxxxN4533 : ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
50,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
17,400.00
34.80
0.00
0.00
0
21002350A1000000 : โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม(GREEN & CLEAN Hospital) 21002xxxxN4536 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
38,720.00
38,720.00
0.00
34,720.00
0.00
0
0.00
0.00
0
21002350G0000000 : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 21002xxxxN4537 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง และพื้นที่เกาะ
41,234.00
41,234.00
0.00
41,234.00
0.00
0
0.00
0.00
0
21002350G0000000 : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 21002xxxxN4539 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ
440,000.00
440,000.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100238028000000 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 21002xxxxN4542 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
501,000.00
501,000.00
0.00
501,000.00
277,527.00
55.39
247,527.00
247,527.00
49.41
2100239001009000 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 21002xxxx99999 : -
58,700.00
58,700.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100239002009000 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxx99999 : -
34,000.00
34,000.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100239003009000 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง 21002xxxx99999 : ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
342,000.00
342,000.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100239008000000 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 21002xxxxN4548 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
429,500.00
429,500.00
0.00
429,500.00
395,607.24
92.11
382,596.55
382,596.55
89.08
2100239008000000 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 21002xxxxN4553 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,111,920.00
1,111,920.00
0.00
468,274.80
0.00
0
0.00
0.00
0
2100239024000000 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxN4554 : สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
365,000.00
222,620.00
142,380.00
57,620.00
19,264.00
5.28
5,102.00
5,102.00
1.40
2100239024000000 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxN4555 : สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
152,400.00
47,140.00
105,260.00
25,040.00
11,192.00
7.34
11,192.00
11,192.00
7.34
2100242067000000 : สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 21002xxxxN4561 : สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
292,100.00
29,210.00
262,890.00
29,210.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100246029000000 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxN4562 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
13,701,800.00
13,701,800.00
0.00
13,701,800.00
5,098,144.00
37.21
3,825,680.00
3,825,680.00
27.92
2100251091000000 : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 21002xxxxN4564 : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแบบบูรณาการ
269,930.00
269,930.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100261092000000 : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ 21002xxxxN4565 : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
รวม
25,777,984.00
23,904,271.65
1,873,712.35
19,112,416.45
7,810,733.71
30.30
6,216,634.01
6,216,634.01
24.12