สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562

(A)
รหัสประเภทงบ
(B)
รหัสกิจกรรม
(C)
ยอดเงินโอน
(D)
จัดสรร
(E)
ยังไม่จัดสรร
(C-D)
(F)
ยอดเงินในโครงการ
(G)
ตัดยอด
(H)
ร้อยละตัดยอด
(G/C)*100
(I)
การเงินตรวจสอบ
(J)
เบิกจ่าย GF
(K)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(J/C)*100
2100205081000000 : แก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ 21002xxxxN4503 : พัฒนาหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์
40,000.00
40,000.00
0.00
40,000.00
40,000.00
100.00
40,000.00
40,000.00
100.00
2100206082000000 : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 21002xxxxN4504 : ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่
4,217,000.00
4,217,000.00
0.00
4,217,000.00
4,057,492.80
96.22
3,808,293.60
3,808,293.60
90.31
2100206082000000 : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 21002xxxxN4505 : ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด
477,000.00
477,000.00
0.00
477,000.00
274,595.00
57.57
270,755.00
270,755.00
56.76
2100214029009000 : ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากลฯ 21002xxxx99999 : ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากลฯ
53,840.00
53,840.00
0.00
53,840.00
26,610.00
49.42
25,210.00
25,210.00
46.82
2100219021009000 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย 21002xxxx99999 : -
14,000.00
14,000.00
0.00
14,000.00
4,880.00
34.86
1,920.00
1,920.00
13.71
2100231060000000 : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxN4521 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
532,000.00
511,308.00
20,692.00
511,308.00
424,372.70
79.77
394,850.70
394,850.70
74.22
2100231085000000 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ 21002xxxxN4522 : สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี )
565,600.00
560,680.00
4,920.00
560,680.00
517,813.05
91.55
419,563.05
419,563.05
74.18
2100231085000000 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ 21002xxxxN4523 : ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น
477,000.00
476,622.72
377.28
476,622.72
377,686.62
79.18
279,686.62
279,686.62
58.63
2100231087000000 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการ 21002xxxxN4524 : การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
707,700.00
635,769.30
71,930.70
549,045.00
398,276.30
56.28
383,256.30
383,256.30
54.16
2100231090000000 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุแบบบูรณาการ 21002xxxxN4525 : การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
553,300.00
530,513.00
22,787.00
520,559.00
406,082.63
73.39
398,766.53
398,766.53
72.07
2100235016009000 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 21002xxxx99999 : เบิกแทนกันกรมอนามัย(เพื่อเฝ้าระวังติดตามและประเมินผลการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน)
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
2,250.00
22.50
2,250.00
2,250.00
22.50
2100235024009000 : โครงการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 21002xxxx99999 : -
24,300.00
24,300.00
0.00
24,300.00
24,300.00
100.00
16,240.00
16,240.00
66.83
2100235095000000 : พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ 21002xxxxN4526 : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
6,152,000.00
6,037,295.57
114,704.43
5,981,295.57
5,250,140.60
85.34
4,927,394.48
4,927,394.48
80.09
2100235096000000 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 21002xxxxN4528 : พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
53,200.00
53,200.00
0.00
53,200.00
49,500.00
93.05
34,200.00
34,200.00
64.29
21002350A0000000 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 21002xxxxN4533 : ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
54,000.00
54,000.00
0.00
54,000.00
32,550.00
60.28
22,200.00
22,200.00
41.11
21002350A1000000 : โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม(GREEN & CLEAN Hospital) 21002xxxxN4536 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
80,720.00
80,720.00
0.00
80,720.00
44,720.00
55.40
30,000.00
30,000.00
37.17
21002350G0000000 : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 21002xxxxN4537 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง และพื้นที่เกาะ
304,374.00
256,374.00
48,000.00
256,374.00
172,804.00
56.77
150,832.00
150,832.00
49.55
21002350G0000000 : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 21002xxxxN4539 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ
560,000.00
560,000.00
0.00
560,000.00
305,468.36
54.55
285,468.36
285,468.36
50.98
2100238028000000 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 21002xxxxN4542 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
1,011,000.00
1,011,000.00
0.00
1,011,000.00
732,635.00
72.47
732,635.00
732,635.00
72.47
2100239001009000 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 21002xxxx99999 : -
58,700.00
58,700.00
0.00
58,700.00
58,340.00
99.39
53,990.00
53,990.00
91.98
2100239002009000 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxx99999 : -
34,000.00
34,000.00
0.00
34,000.00
30,740.00
90.41
30,740.00
30,740.00
90.41
2100239003009000 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง 21002xxxx99999 : ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
661,570.00
661,570.00
0.00
514,000.00
478,845.00
72.38
470,345.00
470,345.00
71.10
2100239008000000 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 21002xxxxN4548 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
1,156,090.00
1,156,090.00
0.00
1,156,090.00
1,121,194.65
96.98
1,017,871.75
1,017,871.75
88.04
2100239008000000 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 21002xxxxN4553 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,111,920.00
1,111,920.00
0.00
1,111,920.00
858,186.08
77.18
762,174.98
762,174.98
68.55
2100239024000000 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxN4554 : สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
669,100.00
668,936.00
164.00
601,356.00
369,687.00
55.25
298,455.00
298,455.00
44.61
2100239024000000 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxN4555 : สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
551,200.00
551,200.00
0.00
249,665.48
170,155.48
30.87
166,495.48
166,495.48
30.21
2100242067000000 : สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 21002xxxxN4561 : สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
563,000.00
558,657.00
4,343.00
483,307.00
384,865.61
68.36
305,254.00
305,254.00
54.22
2100246029000000 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxN4562 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
38,955,414.00
38,955,414.00
0.00
38,955,414.00
35,822,012.00
91.96
33,871,170.00
33,871,170.00
86.95
2100251091000000 : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 21002xxxxN4564 : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแบบบูรณาการ
269,930.00
269,930.00
0.00
269,930.00
265,852.00
98.49
260,672.00
260,672.00
96.57
2100261092000000 : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ 21002xxxxN4565 : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
66,000.00
66,000.00
0.00
66,000.00
42,000.00
63.64
36,000.00
36,000.00
54.55
รวม
59,983,958.00
59,696,039.59
287,918.41
58,951,326.77
52,744,054.88
87.93
49,496,689.85
49,496,689.85
82.52