สรุปรายงานการตัดยอดปี 2562

(A)
รหัสประเภทงบ
(B)
รหัสกิจกรรม
(C)
ยอดเงินโอน
(D)
จัดสรร
(E)
ยังไม่จัดสรร
(C-D)
(F)
ยอดเงินในโครงการ
(G)
ตัดยอด
(H)
ร้อยละตัดยอด
(G/C)*100
(I)
การเงินตรวจสอบ
(J)
เบิกจ่าย GF
(K)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(J/C)*100
2100205081000000 : แก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ 21002xxxxN4503 : พัฒนาหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์
40,000.00
40,000.00
0.00
40,000.00
20,000.00
50.00
20,000.00
20,000.00
50.00
2100206082000000 : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 21002xxxxN4504 : ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่
2,638,000.00
2,638,000.00
0.00
2,569,000.00
2,008,267.20
76.13
560,106.40
560,106.40
21.23
2100206082000000 : โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 21002xxxxN4505 : ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด
184,000.00
184,000.00
0.00
179,680.00
172,840.00
93.93
11,135.00
11,135.00
6.05
2100214029009000 : ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากลฯ 21002xxxx99999 : ส่งเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากลฯ
22,180.00
22,180.00
0.00
22,180.00
6,950.00
31.33
6,950.00
6,950.00
31.33
2100219021009000 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย 21002xxxx99999 : -
14,000.00
14,000.00
0.00
14,000.00
2,640.00
18.86
1,200.00
1,200.00
8.57
2100231060000000 : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxN4521 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
532,000.00
532,000.00
0.00
274,390.00
195,741.37
36.79
195,741.37
195,741.37
36.79
2100231085000000 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ 21002xxxxN4522 : สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี )
565,600.00
565,600.00
0.00
193,040.00
67,416.00
11.92
67,096.00
67,096.00
11.86
2100231085000000 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ 21002xxxxN4523 : ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่น
477,000.00
477,000.00
0.00
126,760.00
108,342.72
22.71
95,922.72
95,922.72
20.11
2100231087000000 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการ 21002xxxxN4524 : การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
707,700.00
707,700.00
0.00
380,100.00
269,995.20
38.15
247,835.20
247,835.20
35.02
2100231090000000 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุแบบบูรณาการ 21002xxxxN4525 : การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
553,300.00
553,300.00
0.00
306,350.00
138,378.37
25.01
128,040.37
128,040.37
23.14
2100235016009000 : โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ 21002xxxx99999 : เบิกแทนกันกรมอนามัย(เพื่อเฝ้าระวังติดตามและประเมินผลการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน)
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100235024009000 : โครงการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 21002xxxx99999 : -
24,300.00
24,300.00
0.00
24,300.00
0.00
0
0.00
0.00
0
2100235095000000 : พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ 21002xxxxN4526 : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
6,152,000.00
6,052,000.00
100,000.00
4,447,760.00
3,099,074.69
50.38
2,873,168.49
2,873,168.49
46.70
2100235096000000 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 21002xxxxN4528 : พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
53,200.00
53,200.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
21002350A0000000 : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 21002xxxxN4533 : ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
50,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
19,800.00
39.60
19,800.00
19,800.00
39.60
21002350A1000000 : โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม(GREEN & CLEAN Hospital) 21002xxxxN4536 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
38,720.00
38,720.00
0.00
38,720.00
8,000.00
20.66
0.00
0.00
0
21002350G0000000 : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 21002xxxxN4537 : พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง และพื้นที่เกาะ
151,234.00
151,234.00
0.00
151,234.00
20,617.00
13.63
20,617.00
20,617.00
13.63
21002350G0000000 : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 21002xxxxN4539 : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ
440,000.00
440,000.00
0.00
40,000.00
15,000.00
3.41
15,000.00
15,000.00
3.41
2100238028000000 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 21002xxxxN4542 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
921,000.00
921,000.00
0.00
921,000.00
448,877.00
48.74
448,877.00
448,877.00
48.74
2100239001009000 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด 21002xxxx99999 : -
58,700.00
58,700.00
0.00
58,700.00
4,830.00
8.23
4,830.00
4,830.00
8.23
2100239002009000 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxx99999 : -
34,000.00
34,000.00
0.00
34,000.00
11,600.00
34.12
11,600.00
11,600.00
34.12
2100239003009000 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง 21002xxxx99999 : ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
342,000.00
342,000.00
0.00
283,965.00
143,150.00
41.86
143,150.00
143,150.00
41.86
2100239008000000 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 21002xxxxN4548 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
885,000.00
885,000.00
0.00
885,000.00
844,096.32
95.38
842,628.56
842,628.56
95.21
2100239008000000 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 21002xxxxN4553 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,111,920.00
1,111,920.00
0.00
1,111,911.00
450,588.63
40.52
422,061.50
422,061.50
37.96
2100239024000000 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxN4554 : สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
633,400.00
633,400.00
0.00
521,920.00
108,331.00
17.10
101,811.00
101,811.00
16.07
2100239024000000 : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxN4555 : สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
551,200.00
227,220.00
323,980.00
227,220.00
46,111.12
8.37
46,111.12
46,111.12
8.37
2100242067000000 : สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 21002xxxxN4561 : สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
563,000.00
563,000.00
0.00
252,300.00
67,775.00
12.04
43,033.00
43,033.00
7.64
2100246029000000 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxN4562 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
23,110,709.00
23,110,709.00
0.00
23,110,709.00
14,858,458.00
64.29
14,858,458.00
14,858,458.00
64.29
2100251091000000 : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 21002xxxxN4564 : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแบบบูรณาการ
269,930.00
269,930.00
0.00
269,930.00
229,632.00
85.07
186,167.00
186,167.00
68.97
2100261092000000 : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ 21002xxxxN4565 : พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
66,000.00
66,000.00
0.00
38,000.00
0.00
0
0.00
0.00
0
รวม
41,200,093.00
40,776,113.00
423,980.00
36,582,169.00
23,366,511.62
56.71
21,371,339.73
21,371,339.73
51.87